پیگیری مرسولات ارسالی و دریافتی

تمامی محموله های ارسال شده به شهرستان تا 24 ساعت پس از تاریخ ثبت در انبار تخلیه شهر مورد نظر (اطلاعات در جدول) قابل تحویل به گیرنده میباشند
برای مشاهده دفاتر تخلیه بار و تلفن تماس به لیست دفاتر تخلیه بار و نگه داری مراجعه کنید.

تماس ارسال بار